Trang Chủ - Mua thẻ - Download

Chào mừng quý khách sử dụng VSROHelper.

Phiên bản 1.053 hotfix 3.

Tương thích client v1.106

Cần download patch multi cho client 1.106 để sử dụng nhiều tài khoản games.

Đối với SRO_ThanhLong (Bản 3Job) phải download bản multiclient và bản VSROHelper riêng trong cùng folder Download.

Chú ý: Để trách lỗi xtrap. Vui lòng run as bằng user limit (windows xp) hoặc run as different user bằng user standard (shift+ chuột phải trên windows 7).

BotsHelper team www.botshelper.com